Vacatures

Share this job offer

Head of HR, Change & Communication


Job description

La version FR suit le NL

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor alle activiteiten van de teams binnen je afdeling:

 • Het HR-team bestaat uit een 10-tal medewerkers die de instaan voor rekrutering en selectie, opleiding en ontwikkeling, evaluatie, comp & ben, payroll en personeelsadministratie, …
 • Het team Change & Communication telt om en bij de 25 medewerkers en is ingedeeld in 4 domeinen: Communication, Learning, Organisational Change Management en Translations.

Als Head of sta je in voor het uittekenen, implementeren en onderhouden van een beleid voor jouw afdeling dat in lijn is met de strategie en de visie van de organisatie. Samen met je medewerkers draag je in grote mate bij tot een omgeving en cultuur die de tevredenheid en motivatie van de medewerkers bevorderen. Je hebt een voorbeeldfunctie voor alle medewerkers en zeker voor de leidinggevenden, waar je een invulling aan geeft door je werkethiek en onze waarden (PROS: Professionalisme, Respect, Ondernemerschap, Samenwerken) uit te dragen binnen de onderneming en daarbuiten.

Je hoofdverantwoordelijkheden vertalen zich als volgt:

 • Opstellen van budgetten en 5-jarenplannen voor de verschillende activiteiten van je teams, bv. rekruteringsbudget, wellbeing, …
 • Uitwerken van een loonbeleid op basis van een recent goedgekeurd functieclassificatiemodel
 • Opstellen en onderhouden van collectieve arbeidsovereenkomsten, policies en andere reglementering in overleg met de personeelsvertegenwoordiging, bv. car policy, CAO Telewerk, arbeidsreglement, …
 • Vast lid zijn van en actief bijdragen aan verschillende officiële organen en comités zoals de Ondernemingsraad, het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW), de Raad van Bestuur, …
 • Verzekeren dat de activiteiten van je teams op de agenda van de organisatie (blijven) staan
 • Optreden als sponsor van een meerjarig transformatieprogramma
 • Onderhouden van formele en informele contacten met de syndicale overlegorganen en syndicaal afgevaardigden om een positief sociaal klimaat te creëren
 • Uitwerken van een welzijnsbeleid in samenwerking met de preventieadviseur en de externe preventiedienst
 • Zorgen voor de nodige managementinformatie en -rapportering en op basis daarvan mogelijke knelpunten signaleren en aanbevelingen of verbetervoorstellen formuleren
 • Coachen van de medewerkers binnen je afdeling om hun competenties, vaardigheden en knowhow optimaal te benutten en ontwikkelen
 • Op regelmatige tijdstippen afstemmen met NMBS HR voor wat betreft interne procedures, evaluatie, enz.
 • Vertegenwoordigen van Ypto in vergaderingen met externe partijen, op seminaries, evenementen, …
 • Indien nodig optreden als escalatiepunt voor zowel interne als externe partners
 • Up-to-date houden van specifieke vakkennis, je expertise delen met je collega Head of’s en andere medewerkers en mogelijke opportuniteiten voor de organisatie signaleren

Je rapporteert rechtstreeks aan de CEO en maakt deel uit van het managementteam.

----------------

Vous assumez la responsabilité finale de toutes les activités des équipes au sein de votre département :

 • L'équipe RH est composée de 10 collaborateurs qui sont responsables du recrutement et de la sélection, de la formation et du développement, de l'évaluation, du comp & ben, de la paie et de l'administration du personnel, ...
 • L'équipe Change & Communication compte environ 25 collaborateurs et est divisée en 4 domaines: Communication, Learning, Organisational Change Management et Traductions.

En tant que Head of, vous êtes responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et du maintien d'une politique pour votre département qui est en ligne avec la stratégie et la vision de l'organisation. Avec vos collaborateurs, vous contribuez de manière significative à un environnement et à une culture qui favorisent la satisfaction et la motivation des employés. Vous donnez l'exemple à tous les collaborateurs et avant tout aux responsables, en propageant votre éthique de travail et nos valeurs (PROS: Professionnalisme, Respect, Entrepreneuriat, Collaboration) au sein de l'entreprise et au-delà.
Vos principales responsabilités se traduisent comme suit :

 • Elaboration des budgets et plans à 5 ans des différentes activités de vos équipes, par ex. budget de recrutement, plan bien-être, ...
 • Développer une politique salariale basée sur un modèle de classification des fonctions récemment approuvé
 • Rédaction et mise à jour de conventions collectives de travail, politiques et autres réglementations en consultation avec la représentation du personnel, par exemple une 'car policy', une convention collective de travail relative au télétravail, le règlement de travail, ...
 • Être membre permanent et contribuer activement à divers organes officiels tels que le Conseil d'Entreprise, le Comité de Prévention et de Protection au Travail (CPPW), le Conseil d'Administration, ...
 • S'assurer que les activités de vos équipes soient bien à l'agenda de l'organisation 
 • Agir en tant que sponsor d'un programme de transformation pluriannuel
 • Maintenir des contacts formels et informels avec les organes consultatifs syndicaux et les représentants syndicaux afin de créer un climat social positif
 • Elaborer une politique de bien-être en collaboration avec le conseiller en prévention et le service de prévention externe
 • Fournir les informations de gestion et les rapports nécessaires et, sur cette base, signaler les éventuels goulots d'étranglement et faire des recommandations pour des propositions d'amélioration
 • Accompagner les collaborateurs de votre département pour utiliser et développer de manière optimale leurs compétences, aptitudes et savoir-faire
 • Se coordonner avec SNCB HR en ce qui concerne les procédures internes, l'évaluation, etc.
 • Représenter Ypto lors de réunions avec des parties externes, lors de séminaires, d'événements, ...
 • Si nécessaire faire office de point d’escalation pour les partenaires internes et externes
 • Tenir à jour vos connaissances spécifiques, partager votre expertise avec vos collègues Head of et d’autres employés et signaler les opportunités possibles pour l’organisation

Vous rapportez directement au CEO et vous faites partie de l'équipe de management.

Requirements

La version FR suit le NL

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 15 jaar ervaring in een gelijkaardige functie (HR Manager, hoofd communicatieafdeling, …)
 • Goede kennis van de sociale wetgeving
 • Zeer goede kennis Nederlands en Frans, goede kennis Engels, zowel geschreven als gesproken
 • Strategisch denker met sterke probleemoplossende vaardigheden
 • Besluitvaardig, empathisch, hoog onderhandelings- en bemiddelingsvermogen
 • Ervaring in/kennis van de overheidssector inclusief verschillende personeelsstatuten is een troef
 • Ervaring in een IT-omgeving is een troef

----------------

 • Master ou équivalent par expérience
 • Au moins 15 ans d'expérience dans un poste similaire (DRH, responsable du service communication, ...)
 • Bonne connaissance de la législation sociale
 • Très bonne connaissance du néerlandais et du français, bonne connaissance de l'anglais écrit et parlé
 • Penseur stratégique avec de solides compétences en résolution de problèmes
 • Capacité décisive, empathique, compétences approfondies en négociation et médiation
 • Une expérience / connaissance du secteur public, y compris divers statuts du personnel, est un atout
 • Une expérience dans un environnement IT est un atout