Vacatures

Share this job offer

HR Officer (Fleet Management)


Job description

Binnen het HR-team vervul je afwisselende administratieve taken. Het grootste gedeelte van je tijd besteed je aan het beheer van het wagenpark. 

Fleet Management:

 • Je bent het aanspreekpunt voor alle vragen m.b.t. bedrijfswagens en geeft advies (bv. over het respecteren van het budget) bij bestellingen. 
 • Je behandelt de dossiers bij schadegevallen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de contacten met de leasemaatschappijen, inclusief de wagencheck bij levering.
 • Je werkt actief mee aan het implementeren en toepassen van de car policy.

Personeelsadministratie:

 • Je maakt arbeidsovereenkomsten (en bijlagen) op.
 • Je verzorgt de administratie bij in- en uitdiensttredingen: aanvragen materiaal (pc, badges, ...), aanvragen logins, ervoor zorgen dat alle betrokkenen op de hoogte zijn van de aankomst/het vertrek, ...
 • Je zorgt ervoor dat alle documenten worden opgeslagen in de elektronische personeelsdossiers.
 • Je werkt mee aan allerlei HR-projecten volgens de prioriteiten op dat moment.

--------------------

Au sein de l'équipe HR, vous assurez des tâches administratives variées. Vous consacrez la plus grande partie de votre temps à la gestion du parc automobile.

Fleet Management:

 • Vous êtes le point de contact pour toutes les questions concernant les voitures de société et vous donnez du conseil (par ex. pour respecter le budget) pour les commandes.
 • Vous traitez les dossiers en cas de sinistre.
 • Vous êtes responsable des contacts avec les sociétés de leasing, y compris le contrôle des voitures lors de la livraison.
 • Vous collaborez activement à l'implémentation et à l'application de la car policy.

Administration du personnel :

 • Vous rédigez des contrats de travail (et des annexes).
 • Vous assurez l'administration lors d'entrées en et sorties de service : demande de matériel (pc, badges), demande de login, faire en sorte que toutes les personnes concernées soient informées de l'arrivée/du départ, ... 
 • Vous sauvegardez tous les documents dans les dossiers du personnel électroniques. 
 • Vous collaborez à toutes sortes de projets HR selon les priorités du moment.

Requirements

 • Bachelordiploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring met het beheer van een wagenpark.
 • Goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels, zowel geschreven als gesproken.
 • Je werkt vlot met een pc en bent vertrouwd met het MS Office-pakket.
 • Je hebt een goede kennis van de sociale wetgeving en minstens een basiskennis van loonadministratie.
 • Je bent autonoom en werkt nauwkeurig.

---------------

 • Diplôme de bachelier ou équivalent par expérience.
 • Vous avez au moins 5 ans d'expérience en gestion de parc automobile.
 • Bonne connaissance du français, néerlandais et anglais, aussi bien à l'écrit qu'à l'oral.
 • Vous travaillez aisément avec un pc et vous êtes familiarisé(e) avec MS Office.
 • Vous avez une bonne connaissance de la législation sociale et au moins une connaissance de base de l'administration des salaires.
 • Vous êtez autonome et travaillez de façon méticuleuse.