Vacatures

Share this job offer

IT Project Manager


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Als Project Manager maak je deel uit van het ICT-team waarbinnen je wordt ingeschakeld en eindverantwoordelijk bent voor:

 • Projectvoorbereiding
 • Projectorganisatie
 • Requirements en scope
 • Planning
 • Budget

Je zorgt voor de vlekkeloze uitvoering en oplevering van de projecten die je toegewezen zijn en rapporteert over de voortgang van de projecten aan de projectsponsor of de Program Manager via het Portfolio Management Office.

Verantwoordelijkheden:

 • Begeleiden van de voorstudie en vorm geven aan de opstart van het project
 • Beheren van business-contacten
 • Beheren van je projectteam
 • Fungeren als centraal aanspreekpunt
 • Verzorgen van een optimale business-tevredenheid
 • Bewaken van het projectbudget
 • Opstellen en opvolgen van het projectplan en de bijhorende documentatie
 • Inschattingen bewaken en anticiperen op de projectrisico’s
 • Vinden van oplossingen en deze uitwerken in nauwe samenwerking met het projectteam en/of de IT-leverancier
 • In kaart brengen van en rekening houden met de interne en externe afhankelijkheden
 • Organiseren/opzetten en leiden van de projectstatus en stuurgroepen
 • Verzorgen van het tijdig opleveren van alle activiteiten die onder de verantwoordelijkheid vallen van het project
 • Voeren van interne kwaliteitscontroles om de kwaliteit van de deliverables te garanderen

------------

En tant que Project Manager, vous faites partie de l'équipe ICT au sein de laquelle vous êtes engagé(e) et vous avez la responsabilité finale :

 • de la préparation du projet
 • de l’organisation du projet
 • des requirements et du scope
 • de la planification
 • du budget.

Vous êtes responsable de la mise en œuvre et de la livraison sans faille des projets qui vous ont été assignés et vous rendez compte de l'avancement des projets au sponsor du projet ou au Program Manager via le Portfolio Management Office.

Responsabilités :

 • Superviser l'étude préliminaire et donner forme au démarrage du projet
 • Gérer les contacts avec le client
 • Gérer votre équipe de projet
 • Agir comme point de contact central
 • Assurer une satisfaction du client (business) optimale
 • Veiller au budget du projet
 • Rédiger et assurer le suivi du plan de projet et de la documentation y afférente
 • Surveiller les estimations et anticiper les risques du projet
 • Trouver des solutions et les élaborer en étroite collaboration avec l'équipe de projet et / ou le fournisseur IT
 • Lister les dépendances internes et externes et en tenir compte
 • Organiser / mettre en place et gérer le statut du projet et les comités de pilotage
 • Prendre soin de la livraison en temps opportun de toutes les activités qui relèvent de la responsabilité du projet
 • Réaliser des contrôles de qualité internes pour garantir la qualité des deliverables

Requirements

Le texte français suit le néerlandais
 • Je hebt minstens een graduaat/bachelordiploma (bij voorkeur in de informatica).
 • Je kan terugvallen op een brede kennis en begrip binnen ICT. Je zal zelf niet optreden als expert, maar dient de scope en het team wel te begrijpen, te begeleiden en te challengen.
 • Je hebt minstens 5 jaar bewezen ervaring als Project Manager, waarvan minstens 2 jaar met grote projecten (>2M Euro).
 • Je beschikt over een geldige PMI (PMP) of PM²-certificatie.
 • Je hebt kennis van en ervaring met MS Office, MS Project Pro.
 • We verwachten positieve en aantoonbare ervaring op het vlak van:
  • scope, tijds- en kostenplanning
  • risicobewaking
  • werken binnen een breder programma
  • accuraat, tijdig en volledig rapporteren.
 • Je bent resultaatgericht, proactief, leergierig en je neemt initiatief.
 • Je bent een teamspeler die ook autonoom kan werken.
 • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden en inlevingsvermogen.
 • Je kan je vlot uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je integreert je snel in een team binnen een dynamische en projectgedreven organisatie.

-------------

 • Vous avez au moins un diplôme de graduat / bachelier (de préférence en informatique).
 • Vous pouvez vous appuyer sur une vaste connaissance et compréhension au sein de l’ICT. Vous n'agirez pas en tant qu'expert vous-même, mais vous devrez comprendre, guider et challenger le scope et l'équipe.
 • Vous avez au moins 5 ans d'expérience confirmée en tant que Project Manager, dont au moins 2 ans avec de grands projets (> 2M d’euros).
 • Vous disposez d’une certification PMI (PMP) ou PM² valide.
 • Vous avez des connaissances et de l'expérience avec MS Office, MS Project Pro.
 • Nous attendons une expérience positive et démontrable au niveau :
  o du scope, de la planification du temps et des coûts
  o de la surveillance des risques
  o de travailler au sein d'un programme plus large
  o d'un reporting précis, opportun et complet.
 • Vous êtes axé(e) sur le résultat, proactif(ve), désireux(se) d'apprendre et vous prenez des initiatives.
 • Vous êtes un joueur d'équipe qui peut également travailler de manière autonome.
 • Vous avez de bonnes compétences en communication et de l'empathie.
 • Vous pouvez vous exprimer couramment en néerlandais, français et anglais, oralement et par écrit.
 • Vous vous intégrez rapidement dans une équipe au sein d’une organisation dynamique et orientée projet.