Vacatures

Share this job offer

Learning Officer


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Ons Change Management Competence Center verzorgt onder meer het beheer van interne opleidingen om onze projecten te ondersteunen. Hierin streven we meer en meer naar digitalisering, nl. het bij de eindgebruikers aanbieden van online documentatie op een dynamische en gepersonaliseerde manier en het realiseren van een shift van klassikale opleiding naar opleiding in de vorm van e-learning. Daarvoor werd de tool SAP Enable Now opgezet en in gebruik genomen. Om de ondersteuning naar de klant toe te versterken zijn we op zoek naar een Learning Officer.

 • Je adviseert bij en neemt deel aan de uitwerking van opleidingsnormen en -procedures om de NMBS- en Ypto-opleidingsstrategie te ondersteunen;
 • Je werkt zelfstandig en interageert op een efficiënte manier met verschillende groepen van auteurs binnen de NMBS-organisatie;
 • Je begeleidt interne auteurs bij het uitwerken en evalueren van online opleidingen;
 • Je bedenkt technische methodes en processen om te voldoen aan nieuwe opleidingsvereisten en om technische problemen op te lossen;
 • Je stelt allerlei digitaal opleidingsmateriaal op voor meerdere uiteenlopende doelgroepen;
 • Je ontwerpt templates om de interne auteurs te ondersteunen.

Daarnaast sta je in mindere mate mee in voor het beheer en de ondersteuning van alle opleidingsactiviteiten die nodig zijn om te garanderen dat de eindgebruikers (NMBS) op een correcte wijze omgaan met ter beschikking gestelde applicaties en/of processen. In het kader van de digitalisering zullen die activiteiten in de toekomst meer en meer afgebouwd worden.

 • Logistieke ondersteuning van de opleidingen: kalender opmaken, zalen reserveren, voorraden van drukwerk beheren, contactpersoon voor opleiders voor alle praktisch-organisatorische zaken, …
 • Beheren van het Learning Management System: opmaken en bewaken van procedures, toezien op de correcte verwerking van aan- en afwezigheidsrapporten, …
 • Beheren van de opleidingsdocumentatie: stockbeheer van het opleidingsmateriaal, ondersteuning bieden aan de auteurs bij de redactie van het materiaal, …

Je komt in contact met heel diverse professionele omgevingen, van industrieel tot commercieel-strategisch. Je ontwikkelt snel een grondig inzicht in de werking van de onderneming en draagt bij tot verbeteringen.

 • Je bent een aanspreekpunt voor diverse eenheden die gebruik maken van onze diensten.
 • Dankzij je ervaring draag je bij tot de verdere professionalisering van onze visie op kennisdeling en leren.

--------------

Notre Change Management Competence Center se charge entre autres de la gestion de formations internes en vue de soutenir nos projets. Dans ce cadre, nous nous axons de plus en plus vers la numérisation pour ce qui est, entre autres, de l’offre dynamique et personnalisée de documentation en ligne aux utilisateurs finaux et d’une évolution des formations en classe vers une formation de type e-learning. C'est pourquoi nous avons mis en place et utilisons l’outil SAP Enable Now. Afin de renforcer le soutien offert au client, nous sommes à la recherche d’un Learning Officer.

 • Vous conseillez et prenez part au développement de normes et procédures d’apprentissage afin de soutenir la stratégie de formation de la SNCB et d’Ypto ;
 • Vous travaillez de manière autonome et interagissez en toute efficacité avec les différents groupes d’auteurs au sein de la SNCB ;
 • Vous accompagnez les auteurs internes dans l’élaboration et l’évaluation de formations en ligne ;
 • Vous concevez des méthodes et processus techniques afin de répondre aux nouvelles exigences en matière de formation et de résoudre des problèmes d’ordre technique ;
 • Vous rédigez toutes sortes de matériels de formation numériques pour plusieurs types de groupe cible ;
 • Vous concevez des templates pour soutenir les auteurs internes.

En outre, vous vous chargez dans une moindre mesure de la gestion et du support de l’ensemble des activités de formation nécessaires en vue de garantir que les utilisateurs finaux (SNCB) utilisent les applications et/ou appliquent les processus mis à disposition de façon correcte. Ces activités viendront de plus en plus à leur terme en raison de la numérisation.

 • Support logistique des formations : établir le calendrier, réserver les salles, gérer les stocks d’imprimés, agir en tant que personne de contact pour les formateurs au niveau pratique et organisationnel, etc.
 • Gestion du Learning Management System : rédiger et surveiller les procédures, veiller au traitement correct de rapports de présence et d’absence, etc.
 • Gestion de la documentation de formation : gérer le stock du matériel de formation, assister les auteurs lors de la rédaction du matériel, etc.

Vous entrez en contact avec des environnements professionnels très divers, allant du domaine industriel au domaine commercial et stratégique. Vous vous familiarisez rapidement avec tous les aspects du fonctionnement de l'entreprise et aidez à implémenter des améliorations.

 • Vous agissez comme point de contact pour diverses unités qui recourent à nos services.
 • Grâce à votre expérience, vous contribuez à la professionnalisation continue de notre vision du partage des connaissances et de l'apprentissage.

Requirements

Le texte français suit le néerlandais

 • Je hebt minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie
 • Je hebt een goed beeld en kennis van diverse bestaande leermethodes (class room, e-learning,…)
 • Je hebt een natuurlijk gevoel voor didactiek
 • Je hebt ervaring met e-learningtools of bent bereid je een nieuwe tool eigen te maken
 • Je hebt inzicht in het opstellen van een digitale bibliotheekstructuur
 • Je hebt relevante ervaring met opleidingsomgevingen
 • Je hebt ervaring in large-sized compan(y)(ies) gelijkaardig aan NMBS en bent vertrouwd met IT-omgevingen
 • Je wil van nature kennis delen en bent niet te verlegen om dit onder de vorm van een opleiding te doen
 • Je hecht belang aan procedures en handelt daar ook naar in je dagdagelijks werk
 • Je bent resultaatgericht met een praktische aanpak en durft initiatief te nemen
 • Je kunt op professionele wijze interne contacten onderhouden, communiceert vlot en bent een teamspeler
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en Engels

---------------

 • Vous pouvez attester d’au moins 3 ans d'expérience dans une fonction similaire.
 • Vous visualisez bien et disposez d'une bonne connaissance de différentes méthodes d’apprentissage (salle de cours, e-learning, etc.).
 • Vous avez la fibre didactique.
 • Vous êtes familiarisé aux outils e-learning ou êtes prêt à en maîtriser un nouveau.
 • L’élaboration d’une structure de bibliothèque numérique ne vous pose aucune difficulté.
 • Vous disposez d'une expérience pertinente dans les environnements de formation.
 • Vous avez déjà travaillé dans de grandes entreprises similaires à la SNCB et vous sentez à votre aise dans un environnement IT.
 • Partager des connaissances constitue une évidence à vos yeux et les inclure dans une formation ne vous effraie pas.
 • Vous attachez une grande importance aux procédures et les respectez dans votre travail quotidien.
 • Vous êtes orienté(e) sur les résultats que vous obtenez grâce à une approche pratique et vous osez prendre des initiatives.
 • Vous êtes capable d'entretenir des contacts internes de manière professionnelle, vous maîtrisez la communication et travaillez bien en équipe.
 • Vous avez une bonne connaissance de du français, du néerlandais et de l’anglais.