Vacatures

Share this job offer

Quality Assurance Officer


Job description

La version FR suit le NL

Je werkt mee aan de ontwikkeling en het beheer van het Quality Assurance-beleid met het oog op het verbeteren van de consistentie, voorspelbaarheid en efficiëntie van de IT-projecten en -systemen. Je zorgt ervoor dat alle afzonderlijke onderdelen van het productieproces optimaal werken zodat het eindproduct tot stand kan komen.

 • Je biedt ondersteuning bij de opmaak van een Quality Assurance-plan.
  • Samen met Process Owners formuleer je standaarden waaraan ITIL en daaraan gerelateerde processen dienen te beantwoorden.
 • Je werkt mee aan het identificeren en prioriteren van IT quality issues, formuleert hiervoor specifieke, meetbare milestones en volgt de voortgang t.o.v. deze doelstellingen op.
 • Je biedt ondersteuning bij het uitvoeren van reviews van validatieprotocols om de kwaliteit van de procedures en processen te verzekeren.
 • Je implementeert mee een QA-managementsysteem en zorgt ervoor dat dit op een rechtvaardige manier wordt toegepast.
 • Je biedt ondersteuning bij de controle op de kwaliteit van de dienstverlening.
  • Je valideert richtlijnen van het Quality Assurance-plan.
 • Je neemt deel aan project design reviews en stemt af met projectplanning, testing, CISO, … m.b.t. quality issues.
 • Je controleert activiteiten en zorgt ervoor dat alle normen, richtlijnen en procedures gerespecteerd worden.
 • Je werkt mee aan de opmaak van rapporten, boordtabellen en analyses van het management.
 • Je voert mee audits uit om de conformiteit m.b.t. de vooropgestelde standaarden en procedures te verzekeren.
 • Je werkt preventieve acties uit om terugkerende quality issues uit te sluiten.
 • Je promoot het kwaliteitsbewustzijn binnen de onderneming.
  • Je speelt een actieve rol in het bereiken van de IT quality-doelstellingen en waakt erover dat deze opgenomen worden in de IT-strategie.
 • Je biedt ondersteuning bij het verzekeren van een link tussen IT quality en process improvement doorheen de organisatie.
 • Je biedt ondersteuning bij het communiceren over de missie, objectieven en maatstaven inzake kwaliteit.
 • Je adviseert medewerkers over kwaliteitsbeheersstrategieën en -doelstellingen.
 • Je houdt je kennis (wetgeving, richtlijnen, evoluties) up-to-date.

--------------------

Vous contribuez au développement et à la gestion de la politique Quality Assurance en vue d’améliorer la cohérence, la prédictibilité et l’efficacité des projets et systèmes IT. Vous veillez à ce que toutes les activités individuelles du processus de production se déroulent le mieux possible afin d’assurer la création du produit final.

 • Vous apportez votre aide dans l’élaboration d’un plan Quality Assurance.
  • En collaboration avec les Process Owners, vous établissez des normes auxquelles des processus ITIL et connexes doivent répondre.
 • Vous contribuez à la mise en évidence et à la priorisation de problèmes de qualité IT, posez des jalons spécifiques et mesurables et assurez le suivi de l’avancement par rapport à ces objectifs.
 • Vous apportez votre soutien lors de l’analyse des protocoles de validation afin de garantir la qualité des procédures et des processus.
 • Vous participez à la mise en œuvre d’un système de gestion QA et veillez à ce qu’il soit appliqué de manière équitable.
 • Vous apportez votre aide lors du contrôle de la qualité de la fourniture de services.
  • Vous validez les consignes du plan Quality Assurance.
 • Vous prenez part aux analyses de conception de projet et accordez en conséquence le calendrier des projets, les tests, le CISO, etc. en ce qui concerne les problèmes de qualité.
 • Vous contrôlez les activités et veillez au respect de l’ensemble des normes, consignes et procédures.
 • Vous contribuez à la réalisation de rapports, de tableaux de bord et d’analyses du management.
 • Vous effectuez des audits afin de garantir la conformité aux normes et procédures prédéfinies.
 • Vous menez des actions préventives pour écarter les problèmes de qualité récurrents.
 • Vous encouragez la sensibilisation à la qualité au sein de l’entreprise.
  • Vous jouez un rôle actif dans la réalisation des objectifs en matière de qualité IT et veillez à ce qu’ils soient repris dans la stratégie IT.
 • Vous apportez votre soutien pour assurer un lien entre la qualité IT et l’optimisation des processus dans l’ensemble de l’organisation.
 • Vous offrez un appui lors des communications sur la mission, les objectifs et les critères en matière de qualité.
 • Vous conseillez les collaborateurs en ce qui concerne les stratégies et objectifs en matière de gestion de la qualité.
 • Vous tenez à jour vos connaissances (législation, consignes, évolutions).

Requirements

La version FR suit le NL

 • Je hebt een bachelordiploma (IT) of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring binnen een IT- en of Quality Assurance-omgeving.
 • Je hebt kennis van gebruikersvereisten, risicoanalyses, validatieprotocols en bijhorende rapportering.
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands, Frans en bij voorkeur Engels.
 • Certificatie in Lean, Six Sigma, ISO is een troef.
 • Je bent leergierig, resultaat- en klantgericht.
 • Je communiceert vlot, zowel mondeling als schriftelijk, en je slaagt erin om je gesprekspartners te overtuigen.

------------------

 • Vous êtes titulaire d’un diplôme de bachelier (IT) ou justifiez d’une expérience équivalente.
 • Vous justifiez de minimum cinq années d’expérience dans un environnement IT et/ou Quality Assurance.
 • Vous connaissez les exigences des utilisateurs, les analyses de risques, les protocoles de validation et les rapports y afférents.
 • Vous maîtrisez bien le français, le néerlandais et, de préférence, l’anglais.
 • Des certifications Lean, Six Sigma ou ISO constituent un atout.
 • Vous êtes avide de connaissances et accordez la priorité aux résultats ainsi qu’au client.
 • Vous communiquez aisément, tant à l’oral qu’à l’écrit, et parvenez à convaincre vos interlocuteurs.