Vacatures

Share this job offer

SAP PM/CS Specialist


Job description

La version FR suit le NL

Samen met andere specialisten houd je SAP-oplossingen voor het onderhoud van het rollend materieel in de tractiewerkplaatsen en (technische) onderhoudsposten van NMBS operationeel, breidt deze uit en vernieuwt ze op vraag van de klant. Daarbij dient elke aanvraag tot wijziging kritisch en procesmatig bekeken te worden naar noodzaak en haalbaarheid.

 • Implementeren van “major changes” en projecten in de huidige SAP PM/CS-oplossing voor het rollend materieel van de NMBS
  • Meewerken aan Blueprint Workshops
  • Kritische analyse van wijzigingsaanvragen
  • Opstellen van “User Requirement Specifications
  • Schrijven van functionele specificaties voor “enhancements” (wijzigingen aan de bestaande oplossing)
  • Eerste aanspreekpunt voor de ABAP-ontwikkelaars tijdens de ontwikkeling van die “enhancements”
  • Uitvoeren van functionele unit tests op de enhancements
  • Organisatie en uitvoeren van integratie- en acceptatietests
  • Aanmaken van training materiaal voor de sleutel- en eindgebruikers
  • Voorbereiding van de transitie naar productie
  • Hypercare na go-live
 • Dagelijkse functionele ondersteuning van de oplossing
  • Beantwoorden van tickets van (key) users
  • Oplossen van bugs
  • Monitoring van jobs

--------------

Avec d'autres spécialistes, vous maintenez opérationnelles les solutions SAP pour la maintenance du matériel roulant dans les ateliers de traction et les postes (techniques) d'entretien de la SNCB, les faites évoluer et les renouvelez à la demande du client. Chaque demande de changement doit être examinée de manière critique et en termes de processus quant à la nécessité et la faisabilité. 

 • Mettre en œuvre les principaux changements et projets dans la solution SAP PM/CS actuelle pour le matériel roulant SNCB 
  • Participez aux ateliers Blueprint 
  • Analyse critique des demandes de changement 
  • Élaboration des «Spécifications des besoins des utilisateurs» 
  • Rédaction de spécifications fonctionnelles d'améliorations (modifications de la solution existante) 
  • Premier point de contact pour les développeurs ABAP lors du développement de ces améliorations 
  • Réalisation de tests unitaires fonctionnels sur les améliorations 
  • Organisation et exécution de tests d'intégration et d'acceptation 
  • Création de matériel de formation pour les utilisateurs clés et finaux 
  • Préparation du passage à la production 
  • Hypercare après la mise en service
 • Support fonctionnel quotidien de la solution 
  • Répondre aux tickets des utilisateurs (clés) 
  • Corrections de bugs 
  • Suivi de 'jobs' 

Requirements

La version FR suit le NL

 • Masterdiploma in de ingenieurswetenschappen of toegepaste economische wetenschappen
 • Minstens 5 jaar ervaring met de SAP PM/CS-modules en ervaring met configuratie; minstens 2 volledige levenscyclusimplementaties in SAP PM/CS in industriële of MRO-bedrijven
 • Kennis en ervaring voor volgende onderwerpen: productieplanning, flexibele planning, demand management, lange termijn operationele planning, capaciteitsplanning / capaciteitsleveling en shop floor control
 • Goede kennis van minstens één andere SAP-module (PS, QM, SD, CO, MM, WM)
 • Integratiekennis: SAP FI, CO, MM, WM, SD, PS
 • Teamplayer met uitstekende mondelinge en geschreven communicatievaardigheden
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels
 • Bekwaam om onafhankelijk te werken, sterke probleemoplossende technieken, proactief ingesteld
 • Kennis van Microsoft tools
 • Kennis van het equivalent van de PM/CS-oplossingen in S/4 HANA is een plus

----------------------

 • Diplôme d'ingénieur ou master en sciences économiques appliquées
 • Au moins 5 ans d'expérience avec les modules SAP PM/CS et expérience en configuration; au moins 2 implémentations de cycle de vie complet dans SAP PM/CS dans des entreprises industrielles ou MRO
 • Connaissances et expérience dans les domaines suivants: planification de la production, planification flexible, gestion de la demande, planification opérationnelle à long terme, planification / nivellement des capacités et contrôle de l'atelier
 • Bonne connaissance d'au moins un autre module SAP (PS, QM, SD, CO, MM, WM)
 • Connaissances en intégration: SAP FI, ​​CO, MM, WM, SD, PS
 • Esprit d'équipe avec d'excellentes compétences en communication orale et écrite
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais
 • Capable de travailler de façon autonome, dispose de solides techniques de résolution de problèmes, proactif
 • Connaissance des outils Microsoft
 • La connaissance de l'équivalent des solutions PM/CS en S/4 HANA est un plus