Vacatures

Share this job offer

SAP PM/CS Specialist - System Integrator


Job description

La version FR suit le NL

Wij zoeken voor deze vacature 1 senior en 2 medior-profielen. 

Samen met andere specialisten houd je de SAP-oplossing voor het onderhoud van het rollend materieel in de lijnwerkplaatsen van NMBS operationeel, breidt deze uit en vernieuwt ze op vraag van de klant. Je concentreert je daarbij op de integratie van de SAP PM/CS-oplossingen met andere applicaties die al of niet tot het NMBS-domein behoren.

 • Implementeren van “major changes” en projecten in de huidige SAP PM/CS-oplossing voor het rollend materieel van de NMBS
  • Uitdenken en implementeren van integratieoplossingen (interfacing) met andere applicaties, zowel SAP als non-SAP
  • Kritische analyse van wijzigingsaanvragen
  • Opstellen van “User Requirement Specifications
  • Schrijven van functionele specificaties voor “enhancements” (wijzigingen aan de bestaande oplossing)
  • Eerste aanspreekpunt voor de ABAP-ontwikkelaars tijdens de ontwikkeling van die “enhancements”
  • Eerste aanspreekpunt voor IT solution architects, SAP PI/POP-specialisten, authenticatiespecialisten
  • Uitvoeren van functionele unit tests op de enhancements
  • Organisatie en uitvoeren van integratie- en acceptatietests
  • Voorbereiding van transitie naar productie
  • Hypercare na go-live
 • Dagelijkse functionele ondersteuning van de oplossing
  • Beantwoorden van tickets van (key) users
  • Oplossen van bugs
  • Monitoring van jobs

--------------

Pour cette offre d'emploi, nous cherchons 1 profil senior et 2 profils medior.

Avec d'autres spécialistes, vous maintenez opérationnelles la solution SAP pour la maintenance du matériel roulant dans les ateliers de ligne de la SNCB, les faites évoluer et les renouvelez à la demande du client. Vous vous focalisez sur l'intégration des solutions SAP PM/CS avec d'autres applications qui font partie du domaine SNCB ou pas.

 • Implémenter des 'major changes' et des projets dans la solution actuelle SAP PM/CS pour le matériel roulant de la SNCB
  • Conception et implémentation des solutions d'intégration (interfacing) avec d'autres applications, aussi bien SAP que non SAP
  • Analyse critique des demandes de changement 
  • Élaboration des «Spécifications des besoins des utilisateurs» 
  • Rédaction de spécifications fonctionnelles d'améliorations (modifications de la solution existante) 
  • Premier point de contact pour les développeurs ABAP lors du développement de ces améliorations 
  • Premier point de contact pour les IT Solution Architects, les spécialistes SAP PI/POP, les spécialistes d'authentication 
  • Réalisation de tests unitaires fonctionnels sur les améliorations 
  • Organisation et exécution de tests d'intégration et d'acceptation 
  • Préparation du passage à la production 
  • Hypercare après la mise en service
 • Support fonctionnel quotidien de la solution 
  • Répondre aux tickets des utilisateurs (clés) 
  • Corrections de bugs 
  • Suivi de 'jobs' 

Requirements

La version FR suit le NL

 • Masterdiploma in de computerwetenschappen of ingenieurswetenschappen 
 • Minstens 5 jaar ervaring met systeemintegratie van SAP ECC6.0 bij voorkeur rond de SAP PM/CS-modules
 • Ervaring met systeemintegratie in minstens 1 volledige levenscyclusimplementatie, bij voorkeur met de modules SAP PM/CS in industriële of MRO-bedrijven
 • Kennis van interfacing technieken en systeem integratie technologie (iDOCS, webservices,…)
 • Uitstekende algemene kennis van IT architectuur, software ontwerp, interfacing protocols, bestaande middleware technologieën, authenticatie set-ups
 • Teamplayer met uitstekende mondelinge en geschreven communicatievaardigheden
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Bekwaam om onafhankelijk te werken, sterke probleemoplossende technieken, proactief ingesteld
 • Kennis van Microsoft tools
 • Kennis van het equivalent van de PM/CS-oplossingen in S/4 HANA is een plus

----------------------

 • Diplôme d'ingénieur ou master en sciences informatiques
 • Au moins 5 ans d'expérience avec l'intégration de système de SAP ECC6.0, de préférence autour des modules SAP PM/CS
 • Expérience avec l'intégration système dans au moins 1 cycle d'implémentation complet, de préférence avec les modules SAP PM/CS dans des entreprises industrielles ou MRO
 • Connaissance de technique d'interfacing et de technologie d'intégration de système (iDOCS, webservices...)
 • Excellentes connaissances générales d'architecture IT, de conception de logiciel, protocoles d'interface, technologies existantes middleware, set-ups d'authentication
 • Esprit d'équipe avec d'excellentes compétences en communication orale et écrite
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit
 • Capable de travailler de façon autonome, dispose de solides techniques de résolution de problèmes, proactif
 • Connaissance des outils Microsoft
 • La connaissance de l'équivalent des solutions PM/CS en S/4 HANA est un plus